Statut izby

S T A T U T

Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej

(ze zmianami z dnia 07.12.2017 r.)

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Izba Gospodarcza nosi nazwę: „Kołobrzeska Izba Gospodarcza” – zwana dalej „Izbą”.

§ 2

Izba jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych, samorządowych, innych instytucji
i organizacji.

§ 3

 1. Siedzibą Izby jest miasto Kołobrzeg.

 2. Izba działa na obszarze Polski.

 3. Czas trwania Izby jest nieograniczony.

§ 4

Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710 z późniejszymi zmianami).

§ 5

Izba używa pieczątki z napisem:

KOŁOBRZESKA IZBA GOSPODARCZA”

Wzór pieczątki ustala Zarząd Izby.

II. Przedmiot działalności Izby

§ 6

Do zadań Izby należy:

 1. Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Izby.

 2. Udzielanie członkom Izby pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej.

 3. Tworzenie korzystnych warunków działalności gospodarczej poprzez współdziałanie
  z organami administracji państwowej oraz organami samorządu.

 4. Inspirowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej członków Izby
  z zagranicą.

 5. Popularyzowanie dobrych obyczajów kupieckich.

 6. Prowadzenie działalności kulturalnej, sportowo-turystycznej, oświatowo – wychowawczej i towarzyskiej służącej integracji członków Izby.

 7. Opracowywanie, opiniowanie i zgłaszanie odpowiednim organom państwowym
  i samorządowym projektów aktów prawnych, a także uczestniczenie w procesie legislacyjnym poprzez delegowanie swoich przedstawicieli do organów powołanych do tworzenia prawa.

 8. Wspieranie rozwoju gospodarczego regionu oraz występowanie
  z własnymi inicjatywami gospodarczymi.

 9. Wspieranie i promowanie wybitnych osiągnięć w zakresie edukacji, a w szczególności wspieranie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej.

§ 7

Statutowe cele Izby realizowane są przez:

 1. Organizowanie i prowadzenie dla członków Izby doradztwa prawnego, ekonomicznego, technicznego i organizacyjnego.

 2. Ustanawianie ekspertów Izby i prowadzenie ich list w dziedzinach pozostających
  w związku z działalnością członków Izby.

 3. Opracowywanie opinii, ekspertyz i zapytań zmierzających do ujednolicenia wykładni przepisów prawnych.

 4. Prowadzenie we własnym zakresie, bądź na zlecenie, działalności badawczej, szkoleniowej i popularyzatorskiej dla potrzeb członków Izby.

 5. Współdziałanie z organami administracji państwowej i organami samorządu
  w realizacji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla regionu i członków Izby.

 6. Wystąpienia popierające prawnie i gospodarczo uzasadnione inicjatywy i działania członków Izby do organów ustawodawczych, administracji państwowej
  i samorządowej oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych, jak również delegowanie przedstawicieli do ciał doradczych powstałych przy tych organach.

 7. Urządzanie targów, wystaw, pokazów krajowych i zagranicznych, jak również organizowanie udziału członków w tego typu przedsięwzięciach.

 8. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z izbami przemysłowo-handlowymi oraz organizacjami o podobnym charakterze działania, działającymi w kraju i za granicą.

 9. Zjednywanie rynków zagranicznych dla wyrobów i usług członków Izby oraz pozyskiwanie partnerów zagranicznych do kooperacji produkcyjnej, technologicznej
  i finansowej.

 10. Organizowanie sądownictwa polubownego w zakresie sporów między członkami Izby.

 11. Ogłoszenie zbioru zasad i zwyczajów handlowych oraz zasad stosowania środków statutowych w celu ich przestrzegania.

 12. Prowadzenie działalności wydawniczej dla realizacji celów statutowych Izby.

 13. Utworzenie i prowadzenie banku z udziałem podmiotów gospodarczych działających na obszarze Izby.

 14. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonym przez Walne Zgromadzenie.

 15. Przyznawanie stypendiów oraz nagród dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej oraz pozyskiwanie niezbędnych środków finansowych na ten cel.

III. Członkostwo

§ 8

 1. Członkowie Izby dzielą się na:

 • zwyczajnych,

 • honorowych.

 1. Członkiem zwyczajnym (w dalszej części Statutu zwanym „członkiem”) może zostać każda mająca swoją siedzibę na terenie Polski osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która swoją działalnością położyła szczególne zasługi dla realizacji celów statutowych Izby.

§ 9

Uchwały w sprawach przyjęcia w poczet członków Izby podejmuje Zarząd Izby na wniosek zainteresowanego w terminie miesiąca od złożenia deklaracji członkowskiej. Założyciele stają się członkami Izby z chwilą zarejestrowania Statutu przez Sąd. Osobie, której odmówiono przyjęcia na członka Izby przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia
w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o odmowie przyjęcia.

§ 10

 1. Członkom zwyczajnym przysługuje prawo:

  1. czynnego oraz biernego prawa wyborczego do Izby,

  2. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących całokształtu działalności Izby,.

  3. korzystanie na równych prawach z informacji, świadczeń i pomocy Izby na zasadach określonych statutem i regulaminami wydanymi na jego podstawie,

  4. korzystanie z doradztwa Izby we wszystkich sprawach wynikających z działalności członków, a w szczególności z doradztwa prawnego, organizacyjnego i ekonomiczno – finansowego,

  5. ubiegania się o rekomendacje.

 2. Członkom honorowym Izby przysługuje prawo:

  1. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących całokształtu działalności Izby,

  2. uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia Izby oraz uczestniczenia na prawach gościa w imprezach i spotkaniach okolicznościowych organizowanych przez Izbę.

§ 11

Członkowie Izby mają wyłączne prawo do powoływania się na członkostwo Izby w swojej działalności gospodarczej, w korespondencji, na drukach, reklamach i wyrobach.

§ 12

 1. Członek Izby ma obowiązek:
  1. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Izby,
  2. wnieść wpisowe i opłacać składki,
  3. przestrzegać zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów handlowych.
 1. Wpisowe wynosi 100,00 zł płatne w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o uzyskaniu członkostwa.
 2. Składka określana jest corocznie przez Walne Zgromadzenie do wysokości 20% najniższego wynagrodzenia pracowników ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego. Składka jest miesięczna, płatna do 10-go każdego miesiąca.
 3. Zarząd Izby większością 2/3 głosów może w wyjątkowych przypadkach zawiesić obowiązek płatności składki przez członka Izby albo też czasowo ograniczyć wysokość tej składki.
 4. Członek honorowy nie ma obowiązku wnoszenia wpisowego i składki.

§ 13

 1. Członkostwo w Izbie ustaje:
  1. z chwilą śmierci osoby fizycznej albo utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną,
  2. z dniem zaprzestania na stałe prowadzenia działalności gospodarczej przez członka zwyczajnego,
  3. z dniem doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu z Izby,
  4. z dniem wydania przez Sąd Koleżeński orzeczenia o ukaraniu członka karą wykluczenia z Izby,
  5. z upływem okresu wypowiedzenia na skutek wystąpienia członka z Izby.
 1. Pozbawienie członkostwa przez wykluczenie z izby może nastąpić, jeżeli członek:
 1. prowadzi działalność sprzeczną z zasadami etyki lub dobrymi obyczajami kupieckimi,
 2. narusza obowiązki członka Izby.
 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa służy w terminie 14 dni odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
 2. Członek może wystąpić z Izby za 2-miesiecznym wypowiedzeniem członkostwa. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno kończyć się w ostatnim dniu miesiąca.

§ 14

 1. Członek Izby będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście.
 2. Członka będącego osobą prawną reprezentuje w Izbie osoba fizyczna upoważniona do reprezentowania tej osoby prawnej.

IV. Organy Izby

§ 15

 1. Organami Izby są:
  1. Walne Zgromadzenie,
  2. Zarząd Izby,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Sąd Koleżeński.
 1. W skład organów Izby mogą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne – członkowie Izby lub osoby fizyczne reprezentujące członków – osoby prawne.
 2. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata.

a. Walne Zgromadzenie

§ 16

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Izby.

Walne Zgromadzenie tworzą wszyscy członkowie Izby.

§ 17

Do wyłącznych uprawnień Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalenie kierunków działania Izby dla osiągnięcia celów nakreślonych Statutem,

 2. uchwalenie rocznego preliminarza finansowego Izby,

 3. zatwierdzenie rocznych sprawozdań organów Izby,

 4. udzielenie absolutorium Zarządowi i Prezesowi Izby,

 5. wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa Izby oraz Honorowego Prezesa Izby1,

 6. wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

 7. rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,

 8. uchwalenie wysokości składek oraz zasad i terminów ich opłacania,

 9. podejmowanie uchwał o zbyciu lub obciążeniu nieruchomości,

 10. uchwalenie zasad tworzenia i wykorzystania funduszy Izby,

 11. uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

 12. zatwierdzenie regulaminów pracy Zarządu, komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wg projektów przedłożonych przez te organy,

 13. uchwalanie zmian Statutu Izby,

 14. likwidacja Izby,

 15. wyznaczenie likwidatora Izby,

§ 18

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane co roku przez Zarząd, który zawiadamia członków Izby o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na
2 tygodnie przed jego odbyciem.

§ 19

Na wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Izby, Komisja Rewizyjna lub z własnej inicjatywy Zarząd Izby zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Uchwała Zarządu
o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek członków lub Komisji Rewizyjnej powinna być podjęta w terminie 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Jeżeli Zarząd nie zwoła nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym terminie, Zgromadzenie zwoła Komisja Rewizyjna.

§ 20

 1. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa członków.
 2. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, chyba, że Statut stanowi inaczej.

 3. Na wniosek 1/5 członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu – uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu tajnym.

b. Zarząd Izby

§ 21

 1. Zarząd jest organem zarządzającym Izby.

 2. Do uprawnień Zarządu należy:

  1. gospodarowanie majątkiem i funduszami Izby,

  2. uchwalanie projektu programu działania Izby oraz projektu preliminarza finansowego,

  3. podejmowanie uchwał w przedmiocie nabycia nieruchomości,

  4. sprawa podjęcia, prowadzenia oraz zaprzestania działalności gospodarczej,

  5. tworzenie i likwidacja oddziałów terenowych lub delegatur, komisji problemowych, klubów członkowskich, zespołów ekspertów i doradców,

  6. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w Izbie,

  7. utworzenie Biura dla realizacji zadań Zarządu z prawem zatrudniania, zwalniania dyrektora Biura,

  8. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Biura Izby,

  9. podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych do uprawnień Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

  10. podejmowanie uchwał określających szczegółowe kryteria oraz tryb przyznawania stypendiów i nagród , o których mowa w § 7 punkt 15 Statutu.

 1. Zasady funkcjonowania Biura ustala regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd na wniosek dyrektora Biura.

§ 22

 1. Zarząd składa się z 5 do 7 osób wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie spośród członków Izby, w tym odrębnie Prezesa Izby.

 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd konstytuuje się wybierając spośród siebie dwóch wiceprezesów i skarbnika Izby.

 3. Wygaśnięcie mandatu przed terminem kadencji następuje w razie:

  1. śmierci członka Zarządu,

  2. ustania członkostwa w Izbie,

  3. zaprzestania reprezentacji członka Izby – osoby prawnej,

  4. rezygnacja z funkcji w Zarządzie,

  5. pozbawienie funkcji w Zarządzie orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,

  6. odwołania.

§ 22a

   1. Prezesem Honorowym może być osoba fizyczna, która pełniła funkcję Prezesa Izby, który wniósł wybitny wkład w działalność i rozwój Izby.

   2. Prezes Honorowy wchodzi w skład Zarządu,

   3. Prezes Honorowy może być Członkiem Izby,

   4. Prezes Honorowy, który nie jest Członkiem Izby nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego, poza tym posiada takie same prawa i obowiązki jak Członek Izby2.

§ 23

 1. Zarząd odbywa posiedzenia co najmniej raz w miesiącu.

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Izby lub zastępujący go wiceprezes lub
  w szczególnych przypadkach Prezes Honorowy
  3.

 3. Prezes (wiceprezes) zobowiązany jest zwołać posiedzenie na wniosek co najmniej
  3 członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Izby lub zastępującego go Wiceprezesa.

 5. Prezes Izby może zapraszać do udziału w posiedzeniach Izby: Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, Dyrektora Biura, przedstawicieli klubów członkowskich, instytucji
  i organizacji, ekspertów oraz inne osoby, jeżeli celowe jest to ze względu na przedmiot obrad.

§ 24

Izbę reprezentuje na zewnątrz Prezes Izby lub Wiceprezes albo upoważnieni przez Prezesa członkowie Zarządu z zastrzeżeniem § 33.

c. Komisja Rewizyjna

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie spośród osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

 2. Wygaśnięcie mandatu przed terminem kadencji następuje w razie:

  1. śmierci członka Zarządu,

  2. ustania członkostwa w Izbie,

  3. zaprzestania reprezentacji członka Izby – osoby prawnej,

  4. rezygnacja z funkcji w Komisji Rewizyjnej,

  5. pozbawienie funkcji w Komisji Rewizyjnej orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,

  6. odwołania.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego
  i Wiceprzewodniczącego.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Izby i Sądu Koleżeńskiego oraz nie mogą być pracownikami Biura Izby.

§ 26

 1. Do uprawnień Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola przestrzegania przez Izbę prawa, postanowień Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz regulaminów uchwalonych przez organy Izby.

 2. dokonywanie co najmniej raz w roku kontroli finansowej działalności Izby,

 3. przedstawianie Zarządowi Izby uwag i wniosków dotyczących działalności Izby,

 4. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności i wyników kontroli oraz wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu i Prezesa Izby.

 1. Komisja Rewizyjna może korzystać z opinii i doradztwa rzeczoznawców w sprawach wymagających specjalnych kwalifikacji.

§ 27

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku i są zwoływane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
 2. Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie na wniosek Komisji.

d. Sąd Koleżeński

§ 28

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 osób wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie spośród członków Izby.
 2. Członkowie Sądu wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście wybierając spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 3. Wygaśnięcie mandatu przed upływem kadencji następuje w razie:
  1. śmierci,
  2. ustania członkostwa,
  3. cofnięcia reprezentacji Izby – osoby prawnej,
  4. rezygnacji z funkcji.

§ 29

 1. Sąd orzeka w składzie trzyosobowym na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub członka Izby.
 2. Do uprawnień Sądu należy:
  1. rozpatrywanie zarzutów przeciwko członkom Izby o naruszenie Statutu lub zasad etyki zawodowej lub handlowej,
  2. rozstrzyganie sporów między członkami Izby, jeżeli poddadzą się jego jurysdykcji oraz prowadzenie postępowania mediacyjnego na wniosek zainteresowanych osób.

§ 30

Orzeczeniem Sąd Koleżeński może:

 1. zobowiązać członka do wykonania lub zaniechania czynności będącej przedmiotem sporu,
 2. zobowiązać członka do honorowego zadośćuczynienia poprzez stosowne oświadczenie,
 3. udzielić upomnienia,
 4. pozbawić członkostwa w Izbie lub funkcji w organach,
 5. uniewinnić,
 6. umorzyć postępowanie.

§ 31

Szczegółowe zasady pracy i postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa uchwalony przez Walne Zgromadzenie regulamin.

V. Gospodarka finansowa, majątkowa i fundusze Izby.

§ 32

 1. Na majątek Izby składają się ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne oraz inne prawa majątkowe.
 2. Majątek Izby tworzą:
  1. dochody z wpisowego i składek członkowskich,
  2. dochody z darowizn, spadków i zapisów,
  3. dochody ze składek na fundusze celowe,
  4. opłaty za korzystanie ze świadczeń Izby,
  5. dotacje prowadzonej działalności gospodarczej i praw majątkowych,
  6. dotacje,
  7. dochody z majątku Izby,
  8. inne przychody.
 1. W miarę posiadanego majątku Izba może tworzyć fundusze celowe na realizację zadań statutowych.

§ 33

Oświadczenie woli w imieniu Izby w sprawach majątkowych składają łącznie Prezes Izby
i Skarbnik. W przypadku nieobecności Prezesa w jego miejsce oświadczenie woli składa Wiceprezes, a w przypadku braku Skarbnika – Prezes i Wiceprezes Izby. W innych sprawach oświadczenie składa Prezes Izby lub inny upoważniony członek Zarządu.

VI. Postanowienia końcowe

§ 34

Zmiany Statutu uchwala Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów.

§ 35

 1. Do czasu uchwalenia regulaminów pracy Zarządu Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego organy te działają w oparciu o uchwalone przez siebie projekty. Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu wymienione organy przedstawią do uchwalenia projekty regulaminów z wnioskiem o zatwierdzenie działań podjętych do tego czasu.
 2. Do czasu uchwalenia preliminarza finansowego Zarząd Izby stosuje się do prowizorium przez siebie ustalonego z obowiązkiem zatwierdzenia jego wykonania na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

§ 36

W przypadku rozwiązania Izby przez Sąd albo uchwały o likwidacji Izby, majątek Izby po zaspokojeniu zobowiązań wobec wierzycieli zostanie podzielony równo pomiędzy członków Izby. Walne Zgromadzenie może większością ¾ głosów podjąć uchwałę o innym przeznaczeniu majątku Izby.

§ 37

Rozwiązanie Izby może nastąpić poza przypadkiem określonym w art.13 ust.2 pkt.3 ustawy wskutek uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością ¾ głosów:

  1. o połączeniu z inną Izbą,
  2. o likwidacji Izby.
1 Zmiana wprowadzona Uchwałą Walnego Zgromadzenia KIG nr 4 z dnia 07.12.2017 r.
2 wprowadzono art. 22a Uchwałą Walnego Zgromadzenia KIG nr 4 z dnia 07.12.2017 r.
3 zmiana wprowadzona Uchwałą Walnego Zgromadzenia KIG nr 4 z dnia 07.12.2017 r.