Cele Izby

  1. Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Izby.
  2. Udzielanie członkom Izby pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej.
  3. Tworzenie korzystnych warunków działalności gospodarczej poprzez współdziałanie
    z organami administracji państwowej oraz organami samorządu.
  4. Inspirowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej członków Izby z zagranicą.
  5. Popularyzowanie dobrych obyczajów kupieckich.
  6. Prowadzenie działalności kulturalnej, sportowo-turystycznej, oświatowo – wychowawczej
    i towarzyskiej służącej integracji członków Izby.
  7. Opracowywanie, opiniowanie i zgłaszanie odpowiednim organom państwowym
    i samorządowym projektów aktów prawnych, a także uczestniczenie w procesie legislacyjnym poprzez delegowanie swoich przedstawicieli do organów powołanych do tworzenia prawa.
  8. Wspieranie rozwoju gospodarczego regionu oraz występowanie z własnymi inicjatywami gospodarczymi.
  9. Wspieranie i promowanie wybitnych osiągnięć w zakresie edukacji, a w szczególności wspieranie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej.