Cele Izby

 1. Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Izby.
 2. Udzielanie członkom Izby pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej.
 3. Tworzenie korzystnych warunków działalności gospodarczej poprzez współdziałanie
  z organami administracji państwowej oraz organami samorządu.
 4. Inspirowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej członków Izby z zagranicą.
 5. Popularyzowanie dobrych obyczajów kupieckich.
 6. Prowadzenie działalności kulturalnej, sportowo-turystycznej, oświatowo – wychowawczej
  i towarzyskiej służącej integracji członków Izby.
 7. Opracowywanie, opiniowanie i zgłaszanie odpowiednim organom państwowym
  i samorządowym projektów aktów prawnych, a także uczestniczenie w procesie legislacyjnym poprzez delegowanie swoich przedstawicieli do organów powołanych do tworzenia prawa.
 8. Wspieranie rozwoju gospodarczego regionu oraz występowanie z własnymi inicjatywami gospodarczymi.
 9. Wspieranie i promowanie wybitnych osiągnięć w zakresie edukacji, a w szczególności wspieranie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej.