Historia Izby

Kołobrzeska Izba Gospodarcza została założona 17 października 1991 r. przez Komitet Założycielski składający się z 53 osób reprezentujących podmioty gospodarcze z Kołobrzegu i okolic.

Dnia 24 października 1991 r. postanowieniem Sądu Rejonowego – Sądu Gospodarczego w Koszalinie, KIG została wpisana do rejestru prowadzonego przez tenże Sąd.

Pierwszym Prezesem Izby został wybrany Pan Piotr Pawłowski, a pierwszymi Wiceprezesami Panowie Wiesław Wojciech Bartosik i Marian Jagiełka. W latach 1999 – 2017 funkcję Prezesa Izby pełnił Pan Marian Jagiełka.

Celem utworzenia Izby Gospodarczej było:

  1. reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów wobec organów państwowych i samorządowych,
  2. udzielanie członkom Izby pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych, związanych z podejmowanym prowadzeniem działalności gospodarczej,
  3. tworzenie korzystnych warunków działalności gospodarczej poprzez współdziałanie
    z organami administracji państwowej i samorządowej,
  4. popularyzowanie dobrych obyczajów kupieckich,
  5. prowadzenie działalności kulturalnej, sportowo-turystycznej, oświatowo-wychowawczej
    i towarzyskiej, służących integracji członków Izby.