15 grudnia 2023 r.  Pani Anna Mieczkowska, Prezydent miasta Kołobrzeg w ramach konsultacji w sprawie zmiany granic Gminy Miasto Kołobrzeg, zwróciła się do Członków Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej do zajęcia stanowiska w sprawie zmian propozycji zmian granic Gminy Miasto Kołobrzeg.

Przedmiotem konsultacji jest zmiana granic administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg przez włączenie do Gminy Miasto Kołobrzeg obszaru: części sołectwa Korzystno z Gminy Kołobrzeg.

Zasięg obszaru planowanego do przyłączenia został określony w załącznikach do uchwały Nr LXVII/1040/23 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2023 r. sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg. Dostępny poniżej w formie załącznika do listu otrzymanego przez nas listu:

Pismo Prezydent 15.12.23

Kołobrzeska Izba Gospodarcza zgodziła się ze stwierdzeniem iż, przyszłość konkurencyjności gospodarki lokalnej w Kołobrzegu zależeć będzie od zdolności miasta do bardziej zrównoważonego kształtowania rynku pracy, podnoszenia konkurencyjności istniejących funkcji gospodarczych i rozwijania nowych dziedzin gospodarczych.

Kołobrzeg to miasto uzdrowiskowe, co za tym idzie  obowiązujące na terenie miasta zakazy budowy zakładów produkcyjnych i prowadzenia działań mających negatywny wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego układ urbanistyczny lub właściwości lecznicze klimatu
i możliwe sposoby ich interpretacji sprawiają, że rozwój miasta jest niezwykle trudny przy obecnych warunkach prawnych. Status uzdrowiska daje duże możliwości w zakresie dochodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej. Z drugiej jednak strony ograniczenia w strefach ochrony uzdrowiskowej uniemożliwiają funkcjonowanie wielu rodzajów innej działalności w mieście. Dotacja uzdrowiskowa przez wiele lat była pewnym źródłem dochodu dla Kołobrzegu, aczkolwiek pandemia COVID-19 ukazała, że kryzys znacznie lepiej zniosły regiony o bardziej zróżnicowanej strukturze podmiotów gospodarczych.

Opowiadamy się za dołączeniem obszaru Korzyścienka, którego dotyczą ww. plany,  które może być miejscem lokalizacji obiektów niezbędnych w przyszłości dla dalszego rozwoju miasta oraz Gminy Kołobrzeg ( powstanie zaplecza funkcji portowych oraz innych jak usługi komunalne – gospodarka odpadami, oczyszczanie ścieków, ciepłownictwo, logistyka itp.). Link do pisma KIG poniżej:

Pismo granice KG