POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŁOBRZEGU

W planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2023 realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu z przeznaczeniem na programy wsparcia zawodowego dla pracodawców z terenu powiatu kołobrzeskiego uwzględnione zostały poniżej wskazane instrumenty aktywizacji zawodowej.

  1. Staże – zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 690ze zm.) staż oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starostą a pracodawcą, według programu określonego w umowie. Czas trwania stażu:

– od 3 do 12 miesięcy dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia,

– od 3 do 6 miesięcy dla pozostałych osób bezrobotnych.

Wysokość stypendium stażowego dla osoby bezrobotnej wynosić będzie 2.010,24 zł miesięcznie. Osoba wskazana do kontaktu: Pani Magda Buler tel. 94 352 41 33 wew. 122, adres e-mail: mbuler@kolobrzeg.praca.gov.pl.

  1. Prace interwencyjne – na podstawie art. 51 ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy to refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS za zatrudnioną osobę bezrobotną. Zatrudnienie przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze Starostą ma na celu wsparcie osób bezrobotnych będących w  szczególnej sytuacji na rynku pracy. Pracodawca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres wskazany w umowie. W przypadku działań podejmowanych przez Starostę kołobrzeskiego umowa o zorganizowanie prac interwencyjnych zawierana jest na okres    9 miesięcy, w tym 6 miesięcy refundacji oraz 3 miesiące dalszego zatrudnienia po upływie okresu refundacji. Planowana wysokość refundacja dla pracodawcy w roku 2023 kształtować się będzie na poziomie 1.537,93 zł miesięcznie. Osoba wskazana do kontaktu: Pani Daniela Sobieraj tel. 94 352 41 33 wew. 119, adres e-mail: dsobieraj@kolobrzeg.praca.gov.pl.
  1. Dofinansowanie zatrudnienia osoby, która ukończyła 50 rok życia – na podstawie art. 60d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. Dofinansowanie to przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego. Dofinansowanie przysługuje przez okres:

– 12 miesięcy – w przypadku bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat;

– 24 miesiące – w przypadku bezrobotnego , który ukończył 60 lat.

Planowana wartość dofinasowania dla pracodawcy w roku 2023 to kwota 1.745,00 zł miesięcznie. Osoba wskazana do kontaktu: Pani Daniela Sobieraj tel. 94 352 41 33 wew. 119, adres e-mail: dsobieraj@kolobrzeg.praca.gov.pl.

4. Szkolenia dla osób bezrobotnych – na podstawie art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

1) braku kwalifikacji zawodowych;

2) konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;

3) utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;

4) braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia. Szacunkowy koszt jednostkowy realizowanych szkoleń kształtować się będzie na poziomie 2.163,89zł.

Wniosek o szkolenie składa osoba bezrobotna z zastrzeżeniem załączenia promesy zatrudnienia od pracodawcy. Promesa stanowi zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonym szkoleniu. Osoba wskazana do kontaktu: Pani Izabela Tomasik tel. 94 352 41 33 wew. 120, adres e-mail: itomasik@kolobrzeg.praca.gov.pl.

5. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy to pomoc finansowa udzielana przez Starostę w związku z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego lub skierowanego niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej przez okres 24 miesięcy. Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oznacza zorganizowanie stanowiska pracy poprzez zakup sprzętu, maszyn, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku. Refundacja może być przyznana w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Planowana wartość przyznawanej refundacji dla jednego pracodawcy w roku 2023 kształtować się będzie na poziomie 33.000,00 zł. Osoba wskazana do kontaktu: Pani Monika Subotowicz; tel. 94 352 41 33 wew. 119, adres e-mail: msubotowicz@kolobrzeg.praca.gov.pl.

  1. Krajowy Fundusz Szkoleniowy – zgodnie z art. 69 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 690 ze zm.) na wniosek pracodawcy Starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wysokości 80% tych kosztów, a w przypadku mikroprzedsiębiorców, tj. pracodawców zatrudniających do 10 osób w wysokości 100% tych kosztów. Całość dofinansowania środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszystkie podmioty definiowane jako pracodawcy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. każda jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Środki KFS otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy pracodawca może przeznaczyć  na:

1) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane;

2) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;

3) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;

4) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej  po ukończonym kształceniu;

5) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Pracodawca może skorzystać ze środków KFS po spełnieniu przynajmniej jednego z priorytetów wydatkowania środków określanych przez MRiPS w danym roku kalendarzowym. Priorytety wydatkowania dostępne są na stronie internetowej: https://kolobrzeg.praca.gov.pl/.Osoba wskazana do kontaktu: Pani Izabela Tomasik; tel. 94 352 41 33 wew. 120, adres e-mail: itomasik@kolobrzeg.praca.gov.pl.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy                  w Kołobrzegu, ul. Katedralna 46-48, 78 – 100 Kołobrzeg. Telefon: 94 35 241-33; e-mail: sekreteriat@kolobrzeg.praca.gov.pl.

Wszelkie informacje na temat zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy                w Kołobrzegu dostępne są również na stronach internetowych: https://kolobrzeg.praca.gov.pl/ oraz www. https://pupkolobrzeg.finn.pl/.