Konferencja  ,,Europa XXI wieku” odbywa się w dniach 2-3 lutego 2023 r. w Collegium Polonicum w Słubicach, które jest wspólnym ośrodkiem naukowym i dydaktycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Pan Aleksander Bolko, członek Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej, podczas konferencji wygłosił referat na temat dyrektywy work life balance i implementacji dyrektywy do polskiego porządku prawnego.

Słubickie spotkanie jest płaszczyzną prezentacji wyników badań naukowych na temat aktualnych problemów starego kontynentu, a przede wszystkim obecnych i spodziewanych w bliższej oraz dalszej przyszłości kryzysów, które będą wpływać ograniczająco na rozwój Europy, Unii Europejskiej, a także współpracę tej organizacji z otoczeniem. Rozpoczęta w lutym agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę powoduje konieczność podjęcia próby naukowego spojrzenia także na najbardziej aktualne tematy związane z toczącą się wojną i jej konsekwencjami. W trakcie zaplanowanej na 2-3 lutego 2023 r. już 23. konferencji z cyklu „Europa XXI wieku”, podjęta zostanie próba ukazania m.in.:

 • historycznych i aktualnych przyczyn politycznych, ekonomicznych i społecznych kryzysów w UE i jej otoczeniu;
 • polityki UE i jej państw członkowskich wobec toczącej się wojny, Ukrainy i agresora, jakim jest Rosja;
 • przyczyn oraz obecnych i przyszłych konsekwencji toczącego się od 2014 r. konfliktu zbrojnego pomiędzy tymi państwami;
 • efektów dotychczasowej polityki UE w zakresie minimalizowania skutków starych i nowych kryzysów;
 • źródeł i intensywności procesów wpływających na efektywność integracji oraz jakość życia społecznego w różnych jego wymiarach (m.in. problemy z przestrzeganiem wartości UE, kryzys demokracji liberalnej, migracje, problem zadłużenia, skutki pandemii covid-19; rozwój skrajnych ruchów społecznych, zagrożenia klimatyczne itp.);
 • szans i zagrożeń dla rozwoju Europy, a w szczególności UE, mających swe źródło w jej otoczeniu;
 • roli tradycyjnych i nowych środków komunikowania masowego w popularyzacji idei integracji
  i współpracy europejskiej oraz przezwyciężaniu uprzedzeń, stereotypów oraz sytuacji kryzysowych;
 • pożądanych i możliwych kierunków zmian w systemie prawnym oraz instytucjonalnym UE w celu zwiększenia jej efektywności, a także związanych z tym zadań dla polityków, naukowców, mediów, a także dziennikarzy;
 • naukowych kategorii i metod przydatnych do prowadzenia badań nad integracją europejską oraz współpracą międzynarodową z w zakresie określonym tematami konferencji.

Ważnym zadaniem konferencji będzie również integracja środowiska naukowego wokół ważnego problemu badawczego, który został określony stałym tematem cyklu konferencji.

Link do konferencji:

Międzynarodowa konferencja naukowa “Europa XXI wieku” – Strona internetowa międzynarodowej konferencji naukowej “Europa XXI wieku” (europa21.edu.pl)

Szczegółowy program konferencji:

Program2023