24 stycznia 2022 r. Kołobrzeska Izba Gospodarcza ponownie skierowała pismo do Premiera RP w sprawie przedstawionego przez Rząd ,,Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności’’, naszą uwagę zwróciła w szczególności część CSR 2020-zalecenie 3, tegoż dokumentu a dokładnie: Cele szczegółowe punkt B2: Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Szczególnie istotne dla procesu transformacji energetycznej będą działania zapewniające rozwój niskoemisyjnych źródeł wytwórczych i wzmocnienie elastyczności systemu energetycznego. W najbliższych latach dużą rolę w realizacji unijnych celów klimatycznych zacznie pełnić morska energetyka wiatrowa, toteż konieczne jest zapewnienie warunków do jej rozwoju. w tym celu planowana jest budowa głównego terminalu instalacyjnego w morskim Porcie Gdynia przeznaczonego do obsługi łańcucha dostaw komponentów niezbędnych do tej technologii w Polsce oraz stanowiącego zaplecze logistyczne dla morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku, a także rozwój terminali serwisowych na Wybrzeżu Środkowym. Konieczność powstania odpowiedniej infrastruktury w portach morskich na potrzeby morskiej energetyki pozwoli także na zaangażowanie, a tym samym rozwój krajowych dostawców i poddostawców. W tym właśnie miejscu, Kołobrzeska Izba Gospodarcza widzi możliwość dla rozwoju Kołobrzegu oraz argument za zwiększeniem potencjału portu, przebudową a także tworzeniem nowej bardzo dobrze płatnej części gospodarki miasta. Zwróciliśmy się z apelem aby kołobrzeski port został dołączony do listy biorących ww. przedsięwzięciu obok portu w Łebie oraz Ustce. Wpisywać się to będzie w koncepcję „Przedsiębiorczego Państwa”, a więc państwa które może kreować rzeczywistość rozwoju polskiej gospodarki. Pozwoli to na zrównoważony rozwój gospodarzy Kołobrzegu i pozostałych pobliskich gmin, które cechuje gospodarka jednoimienna oparta głównie na turystyce. W oficjalnym planie zagospodarowania polskich obszarów morskich zwraca naszą uwagę na obszar 14.E – jedyny teren lokalizacji morskiej energetyki wiatrowej w zachodniej części naszego morza terytorialnego. Obszar ten znajduje się 20-25 km na północ od Kołobrzegu. W związku z powyższym, ponownie postulujemy za tym aby Kołobrzeg,  ze względu na swoje położenie geograficzne oraz potencjał związany z istniejącym u nas portem, został jedną z ww. baz usług dla elektrowni wiatrowych.

Odpowiedzi z dnia 11.02.2022 r. na ww. apel udzielił nam   Ireneusza Zyska, Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, (DOZE-11.05.2.2022.MP 1944348.6810430.5530494).

Poniżej treść odpowiedzi na apel KIG:

w odpowiedzi na pismo z dnia 21 stycznia 2022 r., dotyczące budowy portu serwisowego
w Kołobrzegu do obsługi morskich farm wiatrowych, proszę o przyjęcie następujących
informacji.
Na wstępie chciałbym podziękować za zainteresowanie Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej
tematem rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, a w szczególności kwestią portu
serwisowego dla morskich farm wiatrowych w Kołobrzegu. Inwestycje polegające na budowie
terminali portowych dla obsługi morskiej energetyki wiatrowej stanowią fundamentalny
element rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Ich realizacja jest warunkiem dla
powstania impulsu rozwojowego dla gospodarki i osiągnięcia dużego udziału polskich firm w
dostawach komponentów i materiałów na rzecz morskiej energetyki wiatrowej, a także dla
świadczenia usług na jej rzecz.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska powołało w ramach prac nad Porozumieniem
sektorowym na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, Grupę roboczą nr 4 ds.
logistyki zaplecza portowego i wpływu na regiony nadmorskie. Na postawie
przeprowadzonych analiz i przekazanych przez inwestorów informacji, w dokumencie
Krajowego Planu Odbudowy, dalej: KPO, wskazano porty serwisowe w Łebie i Ustce ze
względu na najbliższe położenie względem lokalizacji morskich farm wiatrowych, które będą
realizowane w pierwszej fazie systemu wsparcia na tzw. Ławicy Słupskiej. Przedsięwzięcia
w Łebie i Ustce oraz port instalacyjny ujęto w ramach inwestycji B2.2.3 Budowa infrastruktury
terminalowej offshore, gdzie zapisano, że:
„(…) Zgodnie z inicjatywą przewiduje się:
(…)
– przebudowę portów na Środkowym Wybrzeżu oraz dostępu do nich od strony morza (w tym
falochronów), tak by umożliwić korzystanie z terminali serwisowych przeznaczonych do obsługi
jednostek serwisowych offshore wind. Inwestycje obejmują porty w Łebie i Ustce. (…)”
Na inwestycje w terminal instalacyjny i terminale serwisowe zostanie przeznaczone
łącznie 437 mln euro. Termin realizacji terminalu instalacyjnego wyznaczono do końca
II kwartału 2025 roku, natomiast jeżeli chodzi o terminale serwisowe, termin ten określono na
koniec II kwartału 2026 roku. Ze względu na to, że potrzeby inwestycyjne w zakresie portów
serwisowych na środkowym wybrzeżu są znacznie większe, w KPO wyraźnie zaznaczono, że
planowane są kolejne inwestycje w tym zakresie w ramach dostępnych środków.
Należy mieć na uwadze, że Minister Klimatu i Środowiska wnioskował o zabezpieczenie
środków w ramach KPO na budowę terminalu instalacyjnego i dwóch terminali serwisowych,
które są niezbędne dla realizacji pierwszej fazy inwestycji w morskie farmy wiatrowe, które
będą realizowane w drugiej połowie tego dziesięciolecia. Zatem inwestycje, które będą
realizowane w ramach tych środków mają na celu przede wszystkim wsparcie rozwoju
odnawialnych źródeł energii, a nie wsparcie rozwoju portów jako takich.
Ponadto, należy wskazać, że resortem odpowiedzialnym za realizację inwestycji B2.2.3
Budowa infrastruktury terminalowej offshore jest Ministerstwo Infrastruktury.
Chciałabym podkreślić, że wybór tych lokalizacji nie oznacza, że inwestorzy nie będą
korzystali również z innych portów realizując projekty morskich farm wiatrowych. W związku
z tym, że odległość terminali od miejsca budowy wpływa bezpośrednio na koszty, jak również
możliwość i terminowość realizacji inwestycji, a co za tym idzie, na cenę energii elektrycznej
dla odbiorców końcowych, przewidujemy, że inne porty mogą być wykorzystywane
w następnej fazie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, kiedy morskie farmy wiatrowe będą
wznoszone na tzw. Ławicy Odrzanej. Jednocześnie, chciałbym wskazać, że opracowanie
programów oraz zapewnienie finansowania rozwoju portów morskich należy do ustawowych
zadań Ministra Infrastruktury.
Z poważaniem
Ireneusz Zyska
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

MIZ do Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej w odpowiedzi na pismo z dnia 21 stycznia 2022 r (1)