Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnościami”

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, w ramach grantu z programu „Doskonała Nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zorganizował Ogólnopolską Konferencję Naukową „Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnościami”, która odbyła się 23 i 24 września 2021 r. w Międzyzdrojach.

Koncentrująca się wokół inkluzji społecznej osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności problematyka konferencji, stanowi wyzwanie nie tylko dla polskiego ustawodawstwa, ale także dla regulacji prawa unijnego i międzynarodowego. Na jej naukową doniosłość wpływa nade wszystko potrzeba zmiany perspektywy postrzegania statusu osób niepełnosprawnych, ewoluująca w kierunku nowoczesnych standardów ochrony praw człowieka, jego godności oraz prawa do niezależnego i aktywnego życia w społeczeństwie, u podstaw której leży prawnie pożądana społeczna inkluzja tej grupy społecznej.

Konferencja swym merytorycznym zakresem obejmowała zagadnienia o charakterze systemowym,, jak i szczegółowym, przynależnie – ze względu na interdyscyplinarny charakter problematyki niepełnosprawności – naukom prawnym, medycznym, pedagogicznym, socjologicznym czy ekonomicznym.

Celem Konferencji była ocena obowiązujących aktów prawnych w zakresie inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami, jak również próba wypracowania kompleksowego modelu ochrony praw tych osób, w ramach postulatów de lege ferenda. Materialnym efektem Konferencji będzie recenzowana monografia naukowa, wydanie której planowane jest w 2022 roku w Wydawnictwie C.H. Beck.

23 września 2021 r.  Kołobrzeską Izbę Gospodarczą w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Inkluzja Społeczna Osób z Niepełnosprawnościami organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego reprezentował Aleksander Bolko, Prezes Zarządu KIG. Na zdjęciu z  Panią Dziekan Wydziału Prawa i Administracji US dr. hab. prof. US Eweliną Cała-Wacinkiewicz