Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia na apel środowisk gospodarczych w sprawie ‘anty lockdownu’

Szanowny Panie Prezesie,
w odpowiedzi na pismo z dnia 14 lipca 2021 r., skierowane do Prezesa Rady Ministrów,
zawierające apel o podjęcie wszelkich działań chroniących społeczeństwo i gospodarkę
polską przed kolejnym twardym lockdownem i obostrzeniami uniemożliwiającymi
normalne funkcjonowanie i prowadzenie działalności, uprzejmie dziękuję za przekazane
spostrzeżenia oraz proszę o przyjęcie poniższego.
Sytuacja związana z wirusem SARS-CoV-2 jest nieustannie monitorowana. Od początku
pojawienia się epidemii COVID-19 podejmowane są wszelkie środki ostrożności, aby
poprawić bezpieczeństwo zdrowotne w kraju oraz ograniczyć dalszą ekspansję epidemii.
Kwestie związane z funkcjonowaniem w czasie stanu epidemii reguluje aktualizowane
na bieżąco rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Rząd mając na uwadze sytuację epidemiologiczną, w tym możliwe rozprzestrzenianie
się wariantu Delta, budzącego obawy, zachowuje szczególną ostrożność we
wprowadzaniu ewentualnych zmian w przepisach ww. rozporządzenia. Niewątpliwie
obecna sytuacja epidemiczna oraz związana z nią sytuacja społeczna i ekonomiczna
jest niezwykle trudna. Nieustannie prowadzone są analizy ustanowionych obostrzeń

oraz podejmowane są starania by miały one jak najmniejszy wpływ na codzienne
funkcjonowanie, jednak nie zawsze jest to możliwe.
Wszelkie działania dotyczące wprowadzania ograniczeń podejmowane są w oparciu
o rekomendacje WHO, ECDC oraz ekspertów będących doradcami Rządu RP.
Zarządzeniem nr 205 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. została
utworzona Rada Medyczna do spraw COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów. Do
zadań Rady należy:
1) dokonywanie analiz i ocen bieżącej sytuacji zdrowotnej w kraju, ze szczególnym
uwzględnieniem sytuacji epidemicznej wywołanej pandemią COVID-19;
2) przygotowywanie i przedstawianie propozycji działań zmierzających do poprawy
sytuacji zdrowotnej w kraju w zakresie przeciwdziałania COVID-19;
3) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych
o istotnym wpływie na zagadnienia ochrony zdrowia dotyczących przeciwdziałania
COVID-19;
4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.
W zależności od przebiegu sytuacji związanej z wirusem SARS-CoV-2 są wprowadzane
lub stopniowo znoszone kolejne obostrzenia mające na celu przeciwdziałanie epidemii.
Należy podkreślić, że odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie obowiązujących
zasad ma bardzo duży wpływ na pokonanie epidemii.
Jednocześnie zwracam się z prośbą o przekazanie niniejszej odpowiedzi pozostałym
Sygnatariuszom ww. pisma.
Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu

Poniżej link do ww. dokumentu:

odp. ZPN.643.1424.2021 Minister Zdrowia z upoważnienia