Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy odpowiedź Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na pismo z 9 lutego 2021 r. na Apel instytucji gospodarczych oraz samorządowych Pomorza oraz Pomorza Zachodniego do Prezesa Rady Ministrów.

Dotyczy: pisma z 9 lutego 2021 r. zawierającego apel o uwzględnienie pasa
nadmorskiego w uruchamianym dla południa Polski specjalnym programie pomocowym
dla samorządów, które utraciły dochody związane z zamrożeniem turystyki
Szanowny Panie Prezesie,
dostrzegając wpływ pandemii na finanse samorządów, rząd podjął już szereg działań
i rozwiązań, które pozwalają na poprawienie ich płynności finansowej, usprawnienie
wykonywania budżetów samorządowych i uelastycznienie reguł fiskalnych obowiązujących
w samorządach.
Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dodatkowe środki z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19. Będą one mogły być wykorzystane na inwestycje, w tym jako
wkład własny do projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej. Kwota środków została ustalona na poziomie 12 mld zł.
Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostaną również skierowane do gmin środki
w wysokości 250 mln zł z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach,
w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.
Sukcesywnie przyznawane są też środki na wnioski dysponentów z poszczególnych
rezerw celowych na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia,
zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby
zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w tym m.in. dla jednostek samorządu
terytorialnego na zakup sprzętu medycznego.
W kwestii uelastycznienia zapisów art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych należy
zauważyć, że już w czerwcu 2020r. tzw. Tarczą 4.0 wprowadzone zostały m.in.
rozwiązania mające na celu wyeliminowanie negatywnego wpływu epidemii na
obowiązujące JST reguły fiskalne. Część tych rozwiązań dotyczy nie tylko roku 2020.
Rozwiązanie polegające na wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia
zobowiązań zaciągniętych w związku z ubytkiem dochodów JST wynikającym z
wystąpienia epidemii ma charakter długoterminowy – tzn. spłata zobowiązania (pożyczki,
kredytu, obligacji) będzie poza limitem przez cały okres jego spłaty.
Mając na uwadze utrzymujący się stan epidemii oraz wychodząc naprzeciw postulatom
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w ustawie z dnia 19 listopada 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz.U.
poz. 2400) wprowadzono regulacje przedłużające na rok 2021 obowiązywanie rozwiązań
uelastyczniających zarządzanie samorządowymi finansami w zakresie reguł fiskalnych.
Zmiany te zawarte są w przepisach art. 78-80. Utrzymanie poluzowania reguł fiskalnych
wynikających z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
pozwoli skuteczniej przeciwdziałać skutkom wywołanym epidemią oraz zapewni
samorządom terytorialnym większą zdolność finansową, w tym również inwestycyjną.
W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną i wprowadzeniem kolejnych obostrzeń
wprowadzono rozwiązania, które pozwolą na udzielenie dodatkowego wsparcia
jednostkom samorządu terytorialnego położonym na obszarach górskich. Regulacje w tym
zakresie zawarte są w uchwale nr 6 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2021 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez
jednostki samorządu terytorialnego (MP z 2021 r., poz. 26). Uchwała ta przewiduje
wsparcie inwestycyjne dla gmin górskich, w kwocie całkowitej 1 000 000 tys. zł,
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę
turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi.
Dostrzeżona została trudna sytuacja w regionach gdzie okres zimowy, szczególnie
świąteczno-noworoczny i ferii zimowych, jest wysokim sezonem turystycznym,
przynoszącym znaczne wpływy do budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
W celu złagodzenia skutków pandemii COVID-19 w sektorze turystyki, Ministerstwo
Rozwoju, Pracy i Technologii od wielu miesięcy podejmuje działania zarówno legislacyjne,
jak i pozalegislacyjne. Działania są skierowane do całej branży turystycznej.
Od 19 grudnia 2020 roku weszły w życie przepisy ustawy, która przewiduje zwolnienie
ze składek ZUS za listopad; ustanowienie jednorazowego dodatkowego świadczenia
postojowego w wysokości 2080 zł; dopłata dla przedsiębiorców w wysokości 2 tys. zł
do każdego miejsca pracy, w tym umowy zlecenie; dotacja w wysokości do 5 tys. zł;
zawieszenie opłaty targowej w 2021 r.
O wsparcie mogą ubiegać się firmy reprezentujące branże:
– gastronomiczną,
– kulturalno-rozrywkową (estradową, targową, fotograficzną, filmową, muzealną),
– sportową (fitness, siłownie, rekreacja, baseny, aquaparki, uzdrowiska),
– sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary),
– turystyczną (organizatorzy turystyki, hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
przewodnicy górscy, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, rezerwacja biletów),
– transportową (firmy autokarowe, taksówkarze),
– edukacyjną,
– cateringową,
– usług pralniczych.
Tarcza 6.0 wprowadziła do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych delegacje ustawowe,
umożliwiające Radzie Ministrów przedłużanie lub obejmowanie kolejnych podmiotów
wsparciem w postaci dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, świadczenia
postojowego, mikrodotacji i zwolnienia ze składek ZUS. Dzięki temu rząd mógł udzielić
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
e-mail: kancelaria@mrpit.gov.pl, www.gov.pl/rozwoj-praca-technologia
dalszego wsparcia w ramach rozporządzenia RM z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie
wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-
19. Celem nowego rozporządzenia jest wsparcie przedsiębiorców, którzy są obecnie
dotknięci ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19. Będzie to kolejny pakiet
osłonowy dla firm działających w najbardziej poszkodowanych branżach. Nowe
rozwiązania weszły w życie od 1 lutego 2021 r.
Instrumenty wsparcia w rozporządzeniu:
1. Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie
zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych za
grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. albo za sam styczeń 2021 r. – jeżeli
przedsiębiorca był zgłoszony, jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.
i przychód z działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających
miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40 proc. W stosunku do
przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.
2. Wypłata ponownego świadczenia postojowego – w sytuacji, gdy spadek przychodu
z działalności, uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc
złożenia wniosku był co najmniej o 40% niższy w stosunku do okresu
porównawczego. Postojowe będzie przysługiwać jednokrotnie albo dwukrotnie.
3. Jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności – dla mikro
i małych przedsiębiorców, gdy przychód z działalności uzyskany w miesiącu
poprzedzającym złożenie wniosku był niższy w następstwie COVID-19 co najmniej
o 40 proc. wobec przychodu w odpowiednim okresie porównawczym.
4. Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników ze środków Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – warunkiem otrzymania dopłaty
będzie spadek przychodu uzyskanego w jednym z trzech miesięcy poprzedzających
miesiąc złożenia wniosku co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu
uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym. Wnioski będzie można
składać do 31 marca 2021 r.
Lista kodów turystycznych PKD objętych wsparciem:
 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 55.30.Z pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola
namiotowe,
 79.11.A działalność agentów turystycznych,
 79.12.Z działalność organizatorów turystyki,
 79.90.A działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 93.19.Z pozostała działalność związana ze sportem w zakresie działalności
przewodników górskich
Ponadto uruchomiona została Tarcza Finansowa PFR 2.0, która obejmuje 54 branże.
W ramach Tarczy Finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych
i średnich firm rząd chce kontynuować wsparcie przedsiębiorców poszkodowanych przez
sytuację związaną z COVID-19. Budżet programu wyniesie 13 mld zł. Na program
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
e-mail: kancelaria@mrpit.gov.pl, www.gov.pl/rozwoj-praca-technologia
składają się: Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikrofirm o wartości
6,5 mld zł oraz Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich
firm o wartości 6,5 mld zł. Wnioski o finansowanie w ramach programu przyjmowane są
od 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r.
Rada Ministrów przyjęła też uchwałę w sprawie noweli Tarczy Finansowej Polskiego
Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm – tzw. Tarczy Finansowej 1.0 PFR. Rząd
chce umożliwić przedsiębiorcom działającym w branżach szczególnie dotkniętych
restrykcjami sanitarnymi w związku z COVID-19, umarzanie do 100 proc. subwencji
udzielonej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych
i średnich firm. Na nowe rozwiązanie rząd przeznaczy ok. 7,5 mld zł.
Rozwiązaniem wspierającym branżę turystyczną jest także ustawa o Polskim Bonie
Turystycznym z dnia 15 lipca 2020 r., która powstała w odpowiedzi na aktualną sytuację
związaną ze skutkami epidemii koronawirusa. Głównym celem programu jest wsparcie
polskich rodzin, poprawa jakości ich życia, a także zmniejszenie nierówności
dochodowych w Polsce oraz pomoc osobom wychowującym dzieci, w tym dzieci
niepełnosprawne. Dodatkową zaletą programu jest również wsparcie lokalnej branży
turystycznej, która została dotknięta skutkami epidemii COVID-19. Bon ma na celu
zwiększenie poziomu aktywności turystycznej społeczeństwa, a także wpłynąć na zmianę
preferencji spędzania wolnego czasu przez społeczeństwo. Prawo do dokonywania
płatności za pomocą bonu wygasa w dniu 31 marca 2022 r.
Z poważaniem
Elżbieta Wyrwicz
zastępca dyrektora departamentu

Poniżej dokument właściwy:

Odpowiedź MRPiT na pismo Prezesa Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej