Data: 24 czerwca 2020
Znak sprawy: DT-II.054.9.2020
Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu RP
Dotyczy: Odpowiedzi na interpelację nr 7519 Posła Grzegorza Napieralskiego w sprawie pomocy dla przedsiębiorców z miejscowości nadmorskich i uzdrowiskowych.
Szanowna Pani Marszałek,
w związku z interpelacją nr 7519 Posła Grzegorza Napieralskiego w sprawie pomocy dla przedsiębiorców z miejscowości nadmorskich i uzdrowiskowych, Minister Rozwoju udziela następujących odpowiedzi:
1. Kiedy do wiadomości publicznej zostanie podana dokładna data otwarcia granic?
Uprzejmie informujemy, że w nocy z 12 na 13 czerwca Polska przywróciła pełny ruch graniczny w ramach
granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Dzięki temu turyści, którzy przyjadą do Polski z innych krajów Unii
Europejskiej, nie muszą odbywać kwarantanny.
2. Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy z miejscowości nadmorskich
i uzdrowiskowych?
Propozycje zawarte przez Rząd RP w pakiecie „Tarcza antykryzysowa” dotyczą ochrony zatrudnienia, zmniejszenia obciążeń i zachowania płynności finansowej w firmach na zasadach ogólnych, nie rozróżniając proponowanych rozwiązań według typów działalności, tak aby można je było zastosować do wszystkich branż. Przedsiębiorcy związani z branżą turystyczną mogą korzystać z tych rozwiązań m.in. w zakresie zwolnienia ze składek ZUS, ulg i ułatwień w opłacaniu podatków, czy też dofinansowania do wynagrodzeń
pracowniczych. Należy również pamiętać o nieoprocentowanych subwencjach finansowych dla firm zatrudniających co najmniej 1 pracownika, które są dostępne w ramach „Tarczy finansowej” Polskiego Funduszu Rozwoju.
W ramach „Tarczy antykryzysowej” przygotowane zostało także rozwiązanie dedykowane dla branży turystycznej, tj. voucher na imprezę turystyczną. W ciągu 180 dni od dnia odstąpienia przez podróżnego od umowy o udział w imprezie turystycznej lub od rozwiązania przez organizatora turystyki umowy, które nastąpiły w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, organizator może zaproponować podróżnemu voucher na realizację imprezy turystycznej. Mając na uwadze postulaty zgłaszane przez środowisko uzdrowiskowe przygotowano i wdrożono rozwiązania, mające na celu zapewnienie stabilności finansowej podmiotów realizujących na terenie gmin
uzdrowiskowych działalność leczniczą z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, w postaci możliwości zachowania poziomu przychodów tych podmiotów dzięki utrzymaniu w okresie przejściowym porównywalnych miesięcznych płatności z tytułu realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, oraz przyśpieszenie przepływów finansowych do podmiotów leczniczych, które w celu minimalizacji ryzyka transmisji COViD-19 ograniczają zakres działalności i czasowo zmniejszającą liczbę udzielanych planowych świadczeń. Rozwiązania te zawarte są w dwóch nowelizacjach rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 14 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 437) i 17 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 696).
Ministerstwo Rozwoju, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
e-mail: kancelaria@mr.gov.pl, www.gov.pl/rozwoj
Niedługo pojawią się też kolejne przygotowane przez Rząd RP rozwiązania. Obecnie w Senacie rozpatrywana jest ustawa z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, czyli tzw. „Tarcza antykryzysowa 4.0”. Umożliwi ona rozszerzenie i przedłużenie niektórych dotychczas funkcjonujących form wsparcia, a także wprowadza całkiem nowe rozwiązania, np. przyznanie dopłaty do oprocentowania kredytów – banki będą udzielać przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19kredytów, a do odsetek dopłaci BGK ze środków budżetu państwa. Ustawa ta z pewnością przyczyni się także do poprawy sytuacji samorządów, w tym miejscowości nadmorskich i uzdrowiskowych.
Pakiet osłonowy dla samorządów przewiduje m.in.:
 Podwojenie udziału powiatów, w tym miast prezydenckich, w dochodach z gospodarki
nieruchomościami Skarbu Państwa. Teraz będzie trafiała do nich co druga, nie co czwarta złotówka.
 Wprowadzenie w 2020 r. możliwości nierównowagi strony bieżącej budżetu JST dodatkowo
o wartość faktycznego ubytku w dochodach podatkowych (z PIT, CIT, podatków lokalnych:
od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej, PCC, opłaty
uzdrowiskowej i miejscowej) będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.
 Złagodzenie w 2020 r. reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie o kwotę faktycznego ubytku
w dochodach podatkowych jednostki (katalog jak wyżej), wynikającego z wystąpienia epidemii
COVID-19.
 Wprowadzenie możliwości przesunięcia na kolejne miesiące wpłat do budżetu państwa
dokonywanych przez jednostki o ponadprzeciętnych dochodach podatkowych. Raty janosikowego, przypadające w czerwcu i lipcu 2020 r., miasta będą mogły zapłacić w równych częściach od sierpnia do grudnia 2020 r.
 Uelastycznienie wydatkowania środków z tzw. funduszu korkowego w 2020 r. Pieniądze z tego funduszu będzie można przeznaczyć na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków COVID-19.
 Wprowadzenie możliwości wcześniejszego przekazywania w 2020 r. rat części oświatowej,
wyrównawczej, równoważącej i regionalnej subwencji ogólnej, co poprawi płynność JST.
Ministerstwo Rozwoju jest w ciągłym kontakcie z przedstawicielami branż, organizacji pracodawców, poszczególnych firm, samorządów. Zgłaszane propozycje uzupełnień i modyfikacji są analizowane i konsultowane. Minister Rozwoju na bieżąco, elastycznie reaguje na dynamicznie zmieniającą się sytuację.
Zaprezentowany w powyższej odpowiedzi stan prawny aktualny jest na dzień 18 czerwca 2020 r.
Z poważaniem
Z upoważnienia
Andrzej Gut-Mostowy
Sekretarz Stanu

Odpowiedź na interpelację nr 7519 o w sprawie pomocy dla przedsiębiorców z miejscowości uzdrowiskowych (1)