ZACHODNIOPOMORSKI PAKIET ANTYKRYZYSOWY

Zestaw wsparcia dla zachodniopomorskiej przedsiębiorczości

 1. Zestaw wsparcia na rzecz ochrony miejsc pracy:

 

 1. ponad 72 mln PLN z RPO WZ (EFS) i 66 mln PLN z PO Wiedza Edukacja Rozwój (EFS) – czyli łącznie 138 mln PLN na dofinansowanie wynagrodzeń dla samozatrudnionych, pracowników firm (MSP) i pracowników organizacji pozarządowych
 2. ogólnokrajowy mechanizm dofinansowania na okres do 3 miesięcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne poprzez PUP-y z dofinansowaniem z RPO (pracownicy w wieku 30+) i POWER (pracownicy poniżej 30 roku życia)
 3. wysokość dofinansowania uzależniona od spadku dochodów – nie więcej niż 50%-90% kwoty minimalnego wynagrodzenia na pracownika, np.
  1. w przypadku firmy zatrudniającej pracowników i spadku obrotów o co najmniej 30% wsparcie wyniesie sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników ze składkami na ubezpieczenia społeczne, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne d pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika (przy spadku obrotów o co najmniej 50% – suma 70% wynagrodzeń, przy spadku obrotów o co najmniej 80% – suma 90% wynagrodzeń)
  2. w przypadku samozatrudnionych i spadku obrotów o co najmniej 30% – wsparcie w wys. 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie (spadek obrotów poniżej 50% – 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, spadek obrotów poniżej 80% – 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia)
 4. link do broszury WUP: https://www.wup.pl/images/uploads/VII.FUNDUSZE_EUROPEJSKIE/0D22022019/Ulotka_wsparcie_21.04.2020.pdf
 5. wsparcie dostępne w Powiatowych Urzędach Pracy – wniosek należy złożyć w ramach 2-tygodniowych naborów (wykaz naborów dostępna pod linkiem: https://www.wup.pl/rpo/nabory-wnioskow-na-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-oraz-skladek-na-ubezpieczenie-spoleczne-w-zwiazku-ze-zwalczaniem-covid-19/

 

 1. UWAGA:
  1. w większości przypadków nabory się zakończyły, trwa ocena wniosków – od jej efektów zależeć będzie ew. powtórzenie naborów przez poszczególne PUPY-y
  2. trwają prace związane z przygotowaniem dodatkowych, regionalnych rozwiązań dotyczących odtwarzania miejsc pracy w przedsiębiorstwach, na które możliwe jest wygospodarowanie dodatkowo ok. 100 mln PLN w RPO WZ (EFS) – nie są znane jeszcze warunki i terminy uruchomienia wsparcia

 

 1. Zestaw wsparcia płynności przedsiębiorców ze środków zwrotnych
  (pożyczki obrotowe/ płynnościowe)

 

 1. dodatkowe 50 mln PLN w RPO WZ (EFRR) na pożyczki obrotowe dla przedsiębiorców w ramach Jeremie2
  1. pożyczki dostępne będą u pośredników finansowych, którzy zostaną wybrani przez BGK (obsługuje środki Jeremie2 w imieniu samorządu województwa) – konkurs na pośredników trwa do 25 maja br., wyboru pośredników należy się spodziewać na przełomie maja i czerwca br., a wsparcie powinno być dostępne u pośredników do poł. czerwca,
  2. BGK spodziewa się wyboru do 7 pośredników, którzy będą równomiernie rozłożeni w regionie (przynajmniej w Szczecinie i Koszalinie)
 • warunki wsparcia:
  1. pożyczki płynnościowe do 250 tys. PLN na kapitał obrotowy dla mikro-, małych i średnich firm, które znajdują się w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19 lub są nią zagrożone
  2. pożyczki udzielane na okres do 5 lat z karencją maksymalnie do 6 miesięcy, dodatkowo możliwość “wakacji kredytowych” raz do roku na 2 miesiące w pierwszym i drugim roku okresu spłaty
  3. pożyczki udzielane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe i bez prowizji (przy zastosowaniu pomocy de minimis – oprocentowanie 0%)
  4. przy pożyczkach do 100 tys. PLN zabezpieczeniem tylko weksel ‘in blanco’

 

 1. do 38,5 mln PLN na pożyczki obrotowe dla przedsiębiorców ze środków Województwa w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju
  1. pożyczki dostępne z poziomu ZARR S.A. (12,5 mln PLN) i jak dotychczas 3 pośredników finansowych: w Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego (3 mln PLN), Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (3 mln PLN) i Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie (3 mln PLN)
  2. warunki wsparcia:
   1. pożyczki płynnościowe do 250 tys. PLN na kapitał obrotowy dla mikro-, małych i średnich firm, szczególnie dotkniętych bezpośrednimi skutkami pandemii COVID-19, zwłaszcza z branży usługowej (m.in. transport, turystyka, kultura, hotelarstwo, gastronomia)
   2. pożyczki udzielane na okres do 5 lat z karencją maksymalnie do 6 miesięcy
   3. pożyczki udzielane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe i bez prowizji (oprocentowanie od 1,35 proc. w skali roku)
   4. przy pożyczkach do 100 tys. PLN zabezpieczeniem tylko weksel ‘in blanco’
   5. Szczegółowe informacje dot. warunków udzielania pożyczek: https://www.zarr.com.pl/wp-content/uploads/2020/04/Za%C5%82_nr_2_do_Regulaminiu_Karta_Produktu_JP_M2-1.pdf

 

 • UWAGA: nabór wniosków o pożyczkę w ZARR S.A., uruchomiony 21 kwietnia br. , został zawieszony do odwołania od 11 maja br. – w związku ze złożeniem wniosków opiewających 150% alokacji; nabory u pozostałych 3 pośredników trwają

 

 1. zestaw wsparcia płynności przedsiębiorców ze środków zwrotnych

 

 1. odbiorca wsparcia zwrotnego (pożyczek i poręczeń udzielonych przed pandemią COVID-19) w JEREMIE 1 i JESSICA (Zachodniopomorski Fundusz Rozwoju) oraz JEREMIE 2 (Bank Gospodarstwa Krajowego) może liczyć na np.:
  1. dodatkową karencję w spłacie pożyczki (raty kapitałowe) – do 6 miesięcy, z wydłużeniem okresu finansowania
  2. zastosowanie tzw. wakacji kredytowych w trakcie obsługi finansowania – do 4 miesięcy (raty kapitałowe i odsetkowe)
  3. przedłużenie trwającej umowy poręczeniowej o 6 miesięcy
  4. wydłużenie o 2 miesiące terminu na pozyskanie od Instytucji Finansowej informacji o wartości wypłaconych kwot kredytów lub wydanych przedmiotach leasingu, zwróconych kwotach niewykorzystanych kredytów oraz spłaconych rat kapitałowych kredytów (dotyczy poręczeń)